Klachten en geschillen

Klachtenprocedure Wkkgz

Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor allle zorgaanbieders in Nederland.
Als therapeut beschik ben ik aangesloten bij een geschillencommissie hierdoor kom ik tegemoet aan de eis zoals de Wkkgz verplicht stelt. Het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik ben aangesloten vindt je hieronder.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
Klachtenfunctionaris: Quasir is het tussenstation tussen het klacht- en tuchtrecht van VBAG/RBCZ en de geschillencommissie Stichting Zorggeschil.
Geschillencommissie Stichting Zorggeschil voorziet in beslechting van geschillen, wanneer cliënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te lossen. Quasir werkt dus samen met Stichting Zorggeschil.

Klachten en geschillen

* Bij eventuele klachten over de behandeling stel ik het op prijs als je deze met mij bespreekt. We kijken dan of we er samen uit kunnen komen. Als je na het gesprek geen goed gevoel hebt over de klachtbehandeling, dan kun je contact opnemen met het secretariaat van VBAG ( om gebruik te maken van de klachtenfunctionaris.
* Als er sprake is van een ernstige klacht dan kan de klachtenfunctionaris adviseren om de klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (kijk op: https://www.tcz.nu/index.html – voor de actuele regeling van het tuchtrecht bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) óf een civiel rechter.
* Als je de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop de onvrede of klacht is afgehandeld onbevredigend vindt, dan kun je contact opnemen met de Geschilleninstantie Zorggeschil van Quasir, zie https://quasir.nl/ voor de route “melding geschil”. 
Deze geschilleninstantie is onafhankelik van alle partijen en heeft een speciale geschillencommissie die gespecialiseerd is in de complementaire zorg.
* Een uitspraak van de geschillencommissie over de klacht (geschil) is bindend, zowel voor de cliënt als de therapeut. Zie voor het actuele klachtenreglement en bijbehorende werkwijze: https://quasir.nl/klachtenbehandeling/.
Voor het actuele geschillen-reglement en bijbehorende werkwijze zie dan: https://quasir.nl/geschilleninstantie/.
* Klachten dienen uiterlijk binnen 10 dagen na behandeling, schriftelijk en gemotiveerd aan Kintsugi Healing kenbaar gemaakt te worden.
* Kintsugi Healing heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering beschermt Kintsug Healing tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep in de praktijk. Indien Kintsugi Healing aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade dan gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Balens.

Veilig Indident Melden (VIM)
Een andere eis voor zorgaanbieders die volgt uit de wet Wkkgz is dat Kintsugi Healing goed omgaat met, of leert van, incidenten die zich voordoen tijdens de geleverde zorg en behandelingen.
De definitie van een incident is: “een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en heeft geleid, had geleid of zou kunnen leiden tot schade bij de cliënt”. 
Incidenten worden geregistreerd volgens het VIM formulier (Veilig Incident Melden) waarbij er uitsluitend persoonsgegevens genoteerd worden als dit noodzakelijk is voor analyse van het incident. Deze gegevens worden verwijderd zodra dat voor de analyse niet meer noodzakelijk is.
De genoteerde incidenten kunnen periodiek worden besproken tijdens intervisie bijeenkomsten van beroepsgenoten. De conclusies, inclusief de te nemen maatregelen ter verbetering worden vastgelegd en na verloop van tijd gecheckt of de maatregelen effect hebben gehad.
Doel van het VIM formulier is om aan te geven wat er geleerd is van het incident en wat de mogelijkheden zijn om schade voor de cliënt te verhelpen.
Cliënt of (indien van toepassing) diens wettelijk vertegenwoordiger wordt geïnformeerd over incidenten die merkbare gevolgen voor de cliënt hebben of waarvan aannemelijk is dat die nog merkbare gevolgen voor de cliënt kunnen hebben.
Tevens wordt in het cliëntendossier een aantekening gemaakt van de aard, toedracht en tijdstip van het incident. De namen van betrokkene worden voluit genoteerd. Op verzoek van cliënt krijgt deze een afschrift van de aantekening in het dossier. 
Bij calamiteiten en ook wanneer er sprake is van geweld, wordt de inspectie voor de Gezondheidszorg geïnformeerd. Calamiteiten zijn ernstige incidenten waarbij de cliënt is overleden of een ernstig schadelijk gevolg ondervindt.
Meer informatie over de Wkkgz vindt je op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg.

Scan de code